Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016

SOS για τη σωτηρία του Καλαμά

Εντείνεται η προσπάθεια των ενεργών πολιτών της Ηπείρου 
για τη σωτηρία του Καλαμά 
Μετά την εκλογή του νέου Δ.Σ. της κίνησης «Καθαρός Καλαμάς» έχουν δρομολογηθεί δράσεις για την ανάδειξη του προβλήματος της μόλυνσης του ποταμού Καλαμά. Στόχος η ενημέρωση, η διαμαρτυρία και η περαιτέρω δημοσιοποίηση του προβλήματος.
Μετά την επιτυχημένη παρέμβαση που έγινε στις 4 Ιανουαρίου μπροστά στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου, ο σύλλογος αποφάσισε συμβολική παρέμβαση-διαμαρτυρία στην είσοδο της Βιομηχανικής Περιοχής Ιωαννίνων την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου από τις 12 έως τις 2 μ.μ., με κάλεσμα για συμμετοχή των πολιτών.
Το προηγούμενο διάστημα είχε οργανωθεί με επιτυχία η συγκέντρωση υπογραφών (1.000) σαν πρώτη μορφή διαμαρτυρίας. Μέσω της καμπάνιας αυτής, που έγινε κυρίως διαδικτυακά, δόθηκε η δυνατότητα σε εκατοντάδες ανθρώπους να ενημερωθούν για τα προβλήματα του ποταμού και της περιοχής του και συνάμα να στηρίξουν την προσπάθεια σωτηρίας του, υπογράφοντας το ψήφισμα.

Ενημερωτικά, αναφέρουμε τις επιδιώξεις της Κίνησης για το επόμενο διάστημα και συνολικά, οι οποίες είναι: α) Συστηματική́, επιστημονική και αντικειμενική καταγραφή όλων των ρυπαντών-μολυντών του Καλαμά, που βρίσκονται στη λεκάνη απορροής του (βιομηχανικοί, αστικοί, γεωργο-κτηνοτροφικοί) και τον δημόσιο κατονομασμό τους. β) Άμεσοι και αυστηροί έλεγχοι και αυστηρή εφαρμογή των νόμων, αποφάσεων, όρων και αδειών που διέπουν τη λειτουργία των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων εντός της λεκάνης απορροής του ποταμού. Σοβαρή επανεξέταση όλου του πλέγματος των νόμων, αποφάσεων, λύσεων, ρυθμίσεων, αδειών κ.λπ. που συνθέτουν το πρόβλημα και αφού ληφθεί υπόψη η 25ενταετής και πλέον εμπειρία. γ) Προσφυγή στα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για κάθε είδους παραβίαση σχετικών διατάξεων και νόμων. δ) Διοργάνωση δράσεων και ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δημοσιοποίηση του προβλήματος, την πληροφόρηση και δραστηριοποίηση των πολιτών για τη λύση του. ε) Σοβαρές, τεκμηριωμένες και με κοινωνική συναίνεση αποφάσεις και λύσεις, που να διασφαλίζουν τη συνέχιση της ζωής στον τόπο και την ανάδειξη του Καλαμά σε βασικό και αναντικατάστατο παράγοντα ανάπτυξης της περιοχής. Επισημαίνεται τη σης ﷽﷽﷽ότι στόχος των διαμαρτυριών δεν είναι να κλείσουν οι βιομηχανίες, όπως διατείνονται κάποιοι, αλλά να εφαρμοστούν οι νόμοι σε σχέση με τη λειτουργία τους. Άλλωστε, το ότι δεν παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι ένδειξη ανάπτυξης αλλά ένδειξη υπανάπτυξης της βιομηχανίας και γενικά της παραγωγής στη χώρα μας.


Ματίνα Χελιδώνη